HomeIn en om het zwembad

In en om het zwembad

- Gedragscode –

(dit document behoort mede als bijlage bij het lidmaatschaps-inschrijfformulier van Z&PV IJsselmeer)

INHOUD

 1. Inleiding
 2. Algemeen
 3. Algemene gedragsregels
 4. Gedragsregels
 5. Gedragsregels voor de ouders/verzorgers
 6. Sancties:
 7. In en rond het zwembad
 8. Privacy/portretrecht
 9. Kennisgeving

1. Inleiding

Zwem- en Polovereniging IJsselmeer wil ertoe blijven bijdragen dat onze leden met plezier kunnen sporten en zich verder kunnen ontwikkelen. Normen en waarden bij de beoefening van de zwemsport vinden we belangrijk. Z&PV IJsselmeer wil actief blijven werken aan de bewustwording bij sporters, begeleiders, trainers/coaches en ouders/verzorgers op dit vlak.

Z&PV IJsselmeer moet een ontmoetingsplaats zijn en blijven waar jong en oud gezamenlijk met plezier en voldoening kunnen sporten. Dit vraagt om duidelijke gedragsregels. Het bestuurheeft gedragsregels opgesteld die hierbij kunnen helpen. Met name de trainers/coaches, begeleiders en ouders/verzorgers hebben een belangrijke verantwoordelijkheid en voorbeeldfunctie voor wat betreft het uitdragen en bewaken van gedragsregels. Bij overtreding van de regels kunnen sancties volgen.

De gedragscode geldt voor ALLE leden.

Zowel triatlonzwemmers – competitiezwemmers – waterpoloërs – trimzwemmers– zwemvaardigheidszwemmers  en overige leden die actief zijn aan de badrand en/of in het water.

2. Algemeen

Doelstelling:

Z&PV IJsselmeer wil alle leden binnen hun persoonlijke mogelijkheden zo goed mogelijk laten sporten. Enthousiasme, ontspanning en plezier zijn daarbij de belangrijkste elementen.

Door ontwikkeling van zowel het sportieve vermogen als het verenigingsgevoel willen we bewerkstelligen dat Z&PV IJsselmeer een vereniging is om trots op te zijn. Deze gedragscode beoogt voornamelijk de goede werking tussen de club, trainers, coaches, sporters, wedstrijdleiding en ouders/verzorgers te bevorderen.

Over wie gaat het?

Iedereen die lid is of lid wil worden, moet van de gedragscode op de hoogte zijn. Voor minderjarigen geldt bovendien dat ook de ouders/verzorgers op de hoogte moeten zijn van de gedragscode. De gedragscode moet door iedereen worden uitgedragen en nageleefd. We moeten elkaar hierop kunnen en durven aanspreken. Goede omgangsvormen vormen te allen tijde het uitgangspunt voor ons handelen.

Waarover gaat het?

Het gaat over hoe we met elkaar om willen gaan. En over regels. Het gaat over wat we normaal vinden en niet normaal vinden. We noemen dit: normen en waarden. Eerst proberen we duidelijk te krijgen wat de regels zijn. Daarna spreek je met iedereen af wat we daaronder verstaan (wat is normaal en wat is niet normaal). Wat gebeurt er als leden zich niet aan de regels van de gedragscode houden? We nemen dan maatregelen, we noemen dit de sancties.

3. Algemene gedragsregels

Het bestuur vraagt nadrukkelijk aandacht voor normen en waarden voor, tijdens en na de beoefening van de sport. Hieronder volgt een aantal algemene regels die van toepassing zijn.

Wat zijn onze uitgangspunten?

 • We sporten met elkaar, dus ook met de tegenstander.
 • We gedragen ons altijd sportief, ook als anderen minder sportief zijn: De winnaar is degene die ook tegen zijn verlies kan.
 • We hebben altijd respect voor de trainers – coaches – wedstrijdleiding - afgevaardigden.
 • We aanvaarden de ander zoals hij/zij is en discrimineren niet op gebied van huidskleur, geloof, seksuele geaardheid, culturele achtergrond, uiterlijk, prestaties en dergelijke.
 • We schelden, treiteren, pesten en roddelen niet.
 • We maken ons niet schuldig aan seksuele intimidatie en gebruiken geen enkele vorm van verbaal of lichamelijk geweld.
 • We blijven van elkaars spullen af; we houden het complex en de omgeving schoon.
 • Sport is er voor iedereen; niet alleen voor uitblinkers.

Bij Zwem- en Polovereniging IJsselmeer is er alles aangelegen om een omgeving te creëren, waar sporters zich  prettig en veilig voelen.  Van alle trainers en vrijwilligers die in direct contact staan met de kinderen/sporters wordt een VOG verwacht. Ouders zijn ten alle tijden welkom om bij de lessen of training aanwezig te zijn.

Bij een zwemtraining en instructie kan het belangrijk zijn, dat een trainer/begeleider een lid zal laten voelen welke beweging hij/zij moet maken bij een bepaalde zwemslag. Dat hierbij lichamelijk contact is, zal onvermijdelijk zijn. De trainers/begeleiders zullen hierbij ten alle tijden alleen functioneel lichamelijk contact hebben.

Wanneer er enige twijfel ontstaat bij een lid van de vereniging of een ouder, dan kan er op verschillende wijze worden gehandeld:

 • men bespreekt het voorval met de trainer
 • men bespreekt het voorval met de coördinator van de betreffende afdeling
 • men neemt contact op met het bestuur van Z&PV Ijsselmeer of met de vertrouwenspersoon
 • men neemt contact op met NOC*NSF

Z&PV Ijsselmeer heeft 2 vertrouwenspersonen bij wie elk lid terecht kan met vragen of klachten. Zij zijn onafhankelijk en zullen per geval dit met de betrokkenen het het bestuur bespreken. Z&PV IJsselmeer heeft ook een signalerende functie met betrekking tot het welzijn van haar leden en specifiek de kinderen. Wanneer er bij trainers, coaches of vrijwilligers zorgen ontstaan rondom het welzijn van een kind, kunnen zij op de volgende wijze handelen:

 • zij bespreken hun zorgen met de ouder(s) van het betreffende kind
 • zij bespreken hun zorgen met de coördinator van de afdeling
 • zij bespreken hun zorgen met het bestuur
 • zij bespreken hun zorgen met een adviseur van NOC* NSF

NOC*NSF heeft vertrouwenspersonen en adviseurs, op wie iedereen die lid is van een sportvereniging in Nederland gratis een beroep kan doen. Daarnaast zijn er adviseurs voor mensen die zelf geen slachtoffer zijn, maar te maken krijgen met een vermoeden, melding of klacht.

4. Gedragsregels

Houding:

 • Wees altijd en overal beleefd! De club verwacht van alle leden dat zij zich beleefd en respectvol gedragen tegenover trainers, coaches, bezoekende sporters, afgevaardigden, bestuursleden, scheidsrechters, andere leden en publiek. We dulden geen grofheden.
 • Wees sportief, vertoon teamgeest, help en steun je medesporters.

Stiptheid:

 • Voor de training ben je tijdig voor aanvang in het zwembad aanwezig. Een trainer heeft het recht je de toegang tot de training te ontzeggen indien deze reeds is begonnen.
 • Bij afwezigheid verwittig je de trainer/coach of teambegeleider.
 • Bij niet deelname aan een wedstrijd verwittig je de trainer/coach of teambegeleider tijdig (minimaal 48 uur voor aanvang).
 • Wie ongeoorloofd of zonder kennisgeving meerdere trainingen mist kan geschrapt worden voor deelname aan wedstrijden.

Gebruik van de kleedkamers:

 • De kleedkamers worden alleen gebruikt om je om te kleden.
 • Alleen de groepskleedkamers zijn beschikbaar voor leden en bezoekende sporters van Z&PV IJsselmeer. De kleedcabines worden dus niet gebruikt!
 • Douches en kleedkamers zijn geen speelruimten.
 • De kleedkamers dienen door de gebruikers zelf netjes achter gelaten te worden, na elk gebruik. Vermijd het meebrengen van kostbare voorwerpen (sieraden, telefoon, geld etc.) maar laat ze in ieder geval niet onbeheerd achter. De zwemclub alsmede het sportcentrum zijn niet verantwoordelijk voor zoekraken, beschadiging of diefstal van waardevolle voorwerpen.

Uitvoeren vrijwilligerswerk:

Buiten het actief sporten kan de zwemclub alleen voortbestaan met het uitvoeren van vrijwillige werkzaamheden. Alle leden van minimaal 16 jaar worden verplicht om minimaal een taak te vervullen en hierdoor blijk te geven van hun verantwoording t.o.v. de andere leden. Aan ouders/verzorgers wordt vriendelijk doch dringend een verzoek gedaan om hun steentje bij te dragen aan de vrijwillige werkzaamheden binnen de zwemclub.

5. Gedragsregels voor de ouders/verzorgers

 • Onthoud u ervan uw kind te coachen tijdens de trainingen en/of wedstrijd, laat dit over aan de bevoegde trainers/coaches. Uw welgemeende goede raad doet niets anders dan uw kind in vertwijfeling brengen. Positief supporteren juichen wij ten zeerste toe!
 • Voor vragen of problemen i.v.m. het ‘sportieve’ kunt u altijd terecht bij de trainer/coach of de vertegenwoordiger van de zwem-, trim-, triatlon-, zwemvaardigheid- of waterpolocommissie. Voor alle niet technische vragen kunt u altijd het betreffende aanspreekpunt binnen het bestuur contacteren.
 • Als uw kind ingeschreven is voor een wedstrijd, dan wordt het ook verwacht op tijd bij de wedstrijd aanwezig te zijn en deel te nemen. Indien uw kind wegens ziekte niet kan deelnemen, meld u dit tijdig (indien mogelijk minimaal 48 uur voor aanvang) aan de verantwoordelijke coach/teambegeleider.
 • Wanneer u, volgens rooster, verzocht bent om jeugdleden van en naar een uitwedstrijd te brengen en u bent niet in de gelegenheid dan wordt u vriendelijk verzocht om onderling met andere rijders te ruilen. Indien dit niet mogelijk blijkt, neemt u tijdig contact op met de trainer/coach of teambegeleider.

6. Sancties:

 • Bij het niet naleven van de gedragscode kunnen door het bestuur respectievelijk door de trainer, (in samenspraak met het bestuur ) sancties genomen worden. Sancties kunnen o.a. bestaan uit waarschuwingen, schorsingen voor trainingen en/of wedstrijden.

Tot het doorvoeren van sancties kan worden overgegaan in o.a. de volgende situaties:

 • Schelden.
 • Bij pesten van en door leden binnen onze vereniging; Pesten en treiteren wordt niet getolereerd. De trainers/coaches krijgen de strikte instructie hier scherp op toe te zien. Naar inzicht van de trainer/coach kan in geval van pesten met directe ingang overgegaan worden tot verwijdering van het lid uit het zwembad tijdens een training/wedstrijd.
 • Het uiten van bedreigingen.
 • Het gebruik van verbaal geweld (schelden, schreeuwen, beledigen), dan wel lichamelijk geweld. Gebruik van lichamelijk geweld is vaak ook een overtreding van de wet, dan zal het zelfde gelden als bij alle overige zaken die bij wet verboden zijn: ( wapens, drugs, vuurwerk etc.)  Er zal aangifte gedaan worden bij de politie.
 • Alle overige misdragingen welke volgens de geldende normen en waarden ontoelaatbaar zijn.
 • Alle en dus ook de niet hierboven specifiek vermelde aanleidingen tot sancties, zijn ter beoordeling van het bestuur.

De te volgen procedure is als volgt:

Trainer/coach, sporter en/of betrokken ouder/verzorger stelt het aanspreekpunt binnen het bestuur in kennis van de overtreding. Ook in gevallen waarbij de trainer/coach direct tot het verwijderen van de zwemmer van de training/wedstrijd is overgegaan dient achteraf melding hiervan te worden gemaakt bij het aanspreekpunt. Dit ter vastlegging van het gebeurde.

In elk geval van misdragingen pleegt het aanspreekpunt zorgvuldig hoor en wederhoor bij alle betrokkenen.

Aanspreekpunt bespreekt tijdens de maandelijkse vergadering de overtreding met het bestuur waarin alle overige leden van het bestuur op de hoogte gebracht worden. In uitzonderlijke gevallen, ter beoordeling van het aanspreekpunt kan met spoed een vergadering belegd worden om zodoende snel tot actie over te kunnen gaan, De door het bestuur genomen bindende beslissing in de te nemen sanctie zal mondeling dan wel schriftelijk worden medegedeeld aan het betreffende lid, trainer, coach en/of diens ouders/verzorgers. Het in herhaling vervallen van op zich zelf staande kleinere overtredingen, welke in eerdere gevallen met een waarschuwing zijn bestraft kunnen het bestuur doen besluiten over te gaan tot verdergaande sancties in de vorm van schorsing, uitsluiting of als uiterste middel statutaire opzegging van het lidmaatschap.

7. In en rond het zwembad

Het zwembad is van ons allemaal. Wees er zuinig op en zorg dat het netjes blijft. Denk daarbij in ieder geval aan de volgende punten:

 • Maken we rommel, dan ruimen we dat zelf op.
 • Er wordt geen glas- en aardewerk in en om de zwembassins en kleedkamers meegenomen.
 • De zwemzaal en doucheruimtes mogen alleen worden betreden met blote voeten of badslippers. Schoeisel is vanwege de hygiëne ten strengste verboden. Dit geldt ook voor publiek.
 • Tijdens activiteiten van Z&PV IJsselmeer is het verboden om gebruik te maken van het instructiebad en (kinder-) speelbad indien deze baden niet gehuurd zijn. Dit geldt ook voor familie en gasten van bezoekende zwemverenigingen.
 • Het is in het gehele sportcomplex ten strengste verboden te roken en/of drugs te gebruiken.
 • Schade aan eigendommen van het sportcentrum worden direct op de dader verhaald.
 • Fietsen en brommers worden in de daarvoor bestemde rekken in de fietsenstalling geplaatst.
 • Auto's worden geparkeerd op het daarvoor bedoelde parkeerterrein.
 • De toegang naar het zwembad wordt in het belang van de veiligheid vrijgehouden.

Degene die zich hier niet aan houdt, wordt op dat gedrag aangesproken.

8. Privacy/Portretrecht

Tijdens activiteiten van Z&PV IJsselmeer, of activiteiten waaraan Z&PV IJsselmeer deelneemt of meewerkt, kunnen foto’s en/of videobeelden genomen worden waarop uw kinderen en/of uzelf mogelijk te zien zijn. Deze foto’s en/of videobeelden mogen op geen enkele manier door derden verspreid worden. Z&PV IJsselmeer zal deze foto’s en/of videobeelden ook niet bezorgen aan commerciële firma’s die er dan vrij over zouden kunnen beschikken voor hun eigen publiciteit.

Bewust of onbewust verkrijgen wij persoonsgegevens van u. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met deze persoonsgegevens. Daarom geven wij hier ook aan hoe Z&PV IJsselmeer met uw persoonsgegevens en dan vooral het portretrecht omgaat in “in en om het zwembad en welke rechten u heeft. Heeft u vragen hierover, stel uw vraag dan gerust per e-mail aan; secretaris@ijsselmeerhuizen.nl

Zonder uw toestemming verstrekt Z&PV IJsselmeer uw persoonsgegevens, foto’s en video’s alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die Z&PV IJsselmeer met u heeft, tenzij Z&PV IJsselmeer wettelijk verplicht is om uw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. Zie hiervoor onze privacyverklaring op onze website.

Foto’s en video’s

Foto’s en video’s met een herkenbaar in beeld gebrachte betrokkene zijn meestal persoonsgegevens. Voor het maken en publiceren ervan hebben wij toestemming nodig van de betrokkene, zeker als het gaat om een minderjarig persoon. Toestemming ten aanzien van jeugdigen onder de 16 jaar oud vragen wij aan de ouder/voogd.

Let op: iemand die toestemming geeft voor het maken van een foto, geeft daarmee niet per definitie toestemming voor de publicatie ervan. Een herkenbaar in beeld gebrachte persoon heeft in sommige gevallen het recht om zich te verzetten tegen publicatie van dergelijke beelden. In de regel zullen wij gehoor geven aan een dergelijk verzoek. Wij zullen zorgdragen dat leden en toeschouwers zijn geïnformeerd over eventuele beeldopnamen. In ons huishoudelijk reglement staan hiervoor de voorwaarden omschreven. Indien mogelijk zullen wij het per voorval kenbaar met behulp van een aankondiging in het zwembad.

Gelden dit soort regels ook op sociale media?

Ja, ook op sociale media is Z&PV IJsselmeer verantwoordelijk voor het publiceren van persoonsgegevens (zoals foto’s). In ons huishoudelijk reglement hebben wij een paragraaf over sociale media-gebruik opgenomen. De kern is dat wij de privacy borgen van onze leden/personen en dat we gedegen omgaan met eventuele klachten en verzoeken.

Wanneer is toestemming nodig voor verwerking van persoonsgegevens?

Persoonsgegevens mogen slechts in bepaalde gevallen worden verwerkt. Eén van deze gevallen is dat de betrokkene uitdrukkelijk toestemming geeft. Toestemming is echter niet nodig voor iedere verwerking. Denk bijvoorbeeld aan verwerkingen die noodzakelijk zijn om als vereniging uitvoering te geven aan de lidmaatschapsovereenkomst met leden. Voor het plaatsen van foto’s van jeugdzwemmers en/of waterpolospelers op een publiek toegankelijke website of social media hebben wij in de door u onder tekende persoonlijke privacyverklaring toestemming voor gevraagd. U houdt altijd het recht om uw gegeven toestemming op ieder moment weer in te trekken.

9. Kennisgeving

Alle leden, ouders/verzorgers, trainers/coaches, vrijwilligers en overige betrokkenen zijn op de hoogte van de inhoud van deze gedragscode en dienen hiernaar te handelen. Lid zijn van Z&PV IJsselmeer houdt in dat men de regels accepteert. Iedereen kan een exemplaar van deze gedragscode inzien via de website. De verenigingsstatuten huishoudelijke reglement zijn op te vragen bij de secretaris van het bestuur.

Het bestuur is te allen tijde gerechtigd om tussentijds wijzigingen in deze gedragscode door te voeren. Wijzigingen zullen gepubliceerd worden via de website en periodieken.

Naleving van en controle op deze gedragscode zal een grote bijdrage leveren op het welzijn van al onze leden, de club beschermen tegen ongewilde excessen en zo alle betrokkenen bij onze zwemclub zo mogelijk nog meer plezier verschaffen in de uitoefening van hun zwemsport.

Het bestuur van Z&PV IJsselmeer
Huizen, 25 maart 2015